วิสัยทัศน์ พันธกิจ อบต.ท่าช้าง

วิสัยทัศน์การพัฒนา

“ชุมชนยั่งยืนน่าอยู่  มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา ศาสนา

วัฒนธรรม ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

     1. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลรองรับการแข่งขัน รองรับการพัฒนาตามทิศทาง การพัฒนา ประเทศไทยที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว

     2. เสริมสร้างความพร้อมของการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างรายได้สู่หมู่บ้าน สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน สร้างเศรษฐกิจที่ดีในองค์การบริหารส่วนตำบล

     3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบครบวงจรให้มีศักยภาพ ในการผลิตที่มีคุณภาพ

     4. เสริมสร้างสังคมคุณภาพ ให้มีสุขภาวะ เรียนรู้ และปรับตัวได้อย่างมีศักยภาพในการจัดการ ตนเอง เป็นชุมชนพอเพียง ประชาชนมีความมั่งคงในชีวิตเป็นชุมชน ปลอดภัย อบอุ่น น่าอยู่

     5.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน

     6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคม  สังคม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต

     7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ธรรมาภิบาล พัฒนาขีดสมรรถนะ บุคลากร ภาครัฐทุกระดับให้มีความพร้อมรองรับยุทธศาสตร์จังหวัด และทิศทางการพัฒนาประเทศ


ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างได้ครอบคลุมทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ  

                             สืบสานวัฒนธรรม  มีชุมชนเป็นรากฐานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean 


 
 

QR Code
อบต.ท่าช้าง ลิขสิทธิ์ © 2556-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-491455


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ปิดหน้าต่างนี้ [X]