โครงสร้างองค์กร อบต.ท่าช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยสามส่วน คือ

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยสามส่วน คือ

(๑) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง มีสมาชิกจำนวน 8 คน มีที่มาจากการเลือกตั้ง จำนวน 8  หมู่บ้าน หมู่บ้านละ1 คนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างมีหน้าที่พิจารณาและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเพิ่มเติม ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบลและข้อบัญญัติต่างๆตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
(๒) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล คือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในตำบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ คน (นายกแต่งตั้ง) และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ๑ คน

(๓) ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ปฏิบัติงานตามภารกิจต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป /งาน สารบรรณ กฎหมายและคดี งานนโยบายและแผน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- กองคลัง ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานการเงิน งานบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- กองช่าง ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสาน สาธารณูปโภค และงานผังเมือง

- กองการศึกษา ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานวางแผนการศึกษา งานศูนย์เด็กเล็ก

- กองสวัสดิการสังคม ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean 


 
 

QR Code
อบต.ท่าช้าง ลิขสิทธิ์ © 2556-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-491455


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ปิดหน้าต่างนี้ [X]